A-Z list
Movie plot

Nam sinh thiên
tài vật lý Hoàng Kiếm (Trương Nhược Quân) và phú nhị đại học lực phẩm chất toàn
vẹn Hứa Tử Thông (Lý Hiện) vì cùng tranh nhau một xuất học dưới sự hướng dẫn của
giáo sư vật lý nổi tiếng ở Viện công nghệ Massachusetts (MIT), Mỹ mà đấu đá
trên nhiều phương diện.

Hoàng Kiếm vì thiếu kinh nghiệm trong các hoạt động
đoàn thể theo như yêu cầu của MIT nên phải tham gia Hội Thục Viên (toàn các nữ
sinh); ở đây anh gặp phải Chu Châu ( Mã Tư Thuần) một phóng viên muốn moi móc
các chuyện bí mật ở trường học nên đã trà trộn vào trường.

Show more...